بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم
2. بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم

بتول مشکین فام؛ اعظم دهقانی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.110494.1250

چکیده
  معناشناسی شناختی معنا را با تکیه بر شناخت یعنی پردازش اطلاعات در مغز انسان بررسی می‌کند. در معناشناسی شناختی تمام مفاهیم زبانی مقوله‌بندی می‌شوند. یکی از مباحث مهم زبانی که با تکیه بر معناشناسی شناختی ...  بیشتر
بسط استعاری مفاهیم ذهنی مرتبط با «روز قیامت» در قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی (براساس طرح‌واره‌های تصویری حجمی)‌
3. بسط استعاری مفاهیم ذهنی مرتبط با «روز قیامت» در قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی (براساس طرح‌واره‌های تصویری حجمی)‌

نصراله شاملی؛ فرزانه حاجی قاسمی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85874

چکیده
  معناشناختی شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی شناختی است که سعی در ایجاد برقراری ارتباط میان واژه‌ها و مفاهیم ذهنی از طریق الگوگیری از افعال فیزیکی و اندام‌های جسمی انسان دارد. ازجمله شیوه‌هایی که معناشناسی ...  بیشتر
بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀیوسف(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس
4. بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀیوسف(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس

زهرا رجبی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.107513.1184

چکیده
  کاربردشناسی زبان، یکی از دانش‌های بین‌رشته‌ای است که هدف آن، تأمل و دقت در سازوکار رابطۀ ساختار و عناصر سازندۀیک متن برای درک بهتر چگونگی روند تکوین معنی و معانی نهفته در آن است. مکالمه و گفت‌وگو یکی ...  بیشتر
معناشناسی نفس در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی
5. معناشناسی نفس در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

عاطفه زرسازان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-66

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.109925.1227

چکیده
  نفس از واژه‌های کلیدی در حوزة انسان‌شناسی است؛ ازاین‌رو، از دیرباز مکاتب کلامی، عرفانی، تفسیری و روایی به آن توجه کرده‌اند. این پژوهش با استفاده از روش معناشناسی، مفهوم نفس از دیدگاه قرآن کریم را تبیین ...  بیشتر
«معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی
6. «معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-84

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.102138.1051

چکیده
  در قرآن کریم واژۀ «طوبی» تنها یک‌بار در سیاق پاداش به مؤمنان در آیۀ 29 سورۀ رعد به کار رفته است. با وجود این، از عصر نزول قرآن تا زمان معاصر، بحثی دقیق و ساختارشناسانه از این لغت ارائه نشده است و ثمرۀ ...  بیشتر
اعجاز زبانی - سبکی قرآن کریم (بررسی نظریۀ نظم در سورۀ زمر)
7. اعجاز زبانی - سبکی قرآن کریم (بررسی نظریۀ نظم در سورۀ زمر)

سمیه حسنعلیان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85700

چکیده
  از مسائلی که دانشمندان حوزۀ علوم قرآن از همان ابتدای نزول توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند، نظم قرآنی و ارتباط آن با مسئلۀ اعجاز است تا اینکه این مهم نزد عبدالقاهر جرجانی به اوج خود رسید؛ چه وی با اسلوبی ...  بیشتر
بررسی ساختار موسیقایی سورۀ مبارکۀ «العادیات»
8. بررسی ساختار موسیقایی سورۀ مبارکۀ «العادیات»

سیدمعصوم حسینی؛ جواد محمدزاده؛ داوود بهمنش

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-117

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.101293.1023

چکیده
  قرآن کریم، یکی از زیباترین متون ادبی است که سبک ویژه‌ای دارد و از واژه‌ها و عبارت‌های موزون و متوازنی تشکیل شده که از ورای آن، آهنگی دلنشین ساخته است. این آهنگ گاه شنیدنی است وگاه احساس پژواک و آوایی ...  بیشتر
چالش‌ها و راهکارهای برگردان «کم» خبری در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم
9. چالش‌ها و راهکارهای برگردان «کم» خبری در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

زهرا اسماعیلی؛ علی صابری

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.109563.1216

چکیده
  ترجمۀ قرآن کریم از این دیدگاه که کتاب فرستاده‌شدۀ خداوند و شامل احکام و دستورات الهی، هدایت بشر و معجزه پیامبر اسلام به شمار می‌رود، توجه بسیاری از مترجمان و اندیشمندان را به خود جلب کرده است. ازآن‌جایی ...  بیشتر
مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی
10. مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-170

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.111521.1289

چکیده
  طبق آیات مبارکۀ قرآن، یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای دوزخیان، تناول از گیاهی با نام «زقوم» است. از ویژگی‌های این گیاه، ایجاد حرارت و عطش در بدن گنهکاران است و تشبیه ثمرۀ آن به «سر شیاطین»، ...  بیشتر
نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشه‌ای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀیوسف با تأکید بر نظریۀ سطح صرفی‌نحوی گارسس
11. نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشه‌ای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀیوسف با تأکید بر نظریۀ سطح صرفی‌نحوی گارسس

مسعود اقبالی؛ ابراهیم نامداری

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-154

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.111283.1279

چکیده
  نقد و بررسی روش‌های ترجمه به‌ویژه در چند دهه اخیر محور توجه ترجمه‌پژوهان قرآن کریم قرار گرفته است. توجه و اهتمام فراوان در این عرصه، نشان می‌دهد نگرش مثبت زبان‌شناسان و ترجمه‌پژوهان در زمینۀ نیل به ...  بیشتر