شماره تماس: 37934335(31)98+

 پست الکترونیک: lrq@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان، دانشگاه اصفهان، معاونت پژوهش و فناوری، اداره نشریات، کد پستی 73441-81746

 


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image