مدیر مسئول


محمد رضا ستوده نیا دانشیار دانشگاه اصفهان

علوم قرآن و حدیث

سردبیر


محمد رضا حاجی اسماعیلی استاد دانشگاه اصفهان

علوم قرآن و حدیث

کارشناس نشریه


زهرا ظهرابی کارشناس نشریه

  • lrqres.ui.ac.ir
  • 03137934335

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Gabriel Said Reynolds University of Notre Dame

Program in Islamic Studies

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Liyakat Takim McMaster University

History of Religions

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سیروان عبدالزهره هاشم الجنابی دانشگاه کوفه - عراق

اللغة العربیة وآدابها- الدلالة القرآنیة وتحلیل النص

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمدرضا ابن الرسول استاد دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا حاجی اسماعیلی استاد دانشگاه اصفهان

قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


سیدمهدی لطفی دانشیار دانشگاه اصفهان

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


سید حسین سیدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

زبان شناسی ادبیات تطبیقی، علوم قرآنی، متون نظم و نثر عربی

اعضای هیات تحریریه


حمید رضا شعیری استاد دانشگاه تربیت مدرس

نشانه- معناشناسی

اعضای هیات تحریریه


سیدمهدی مسبوق استاد دانشگاه بوعلی سینا

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


محمود کریمی استاد دانشگاه امام صادق (ع)