فراخوان مقاله
  نشریه علمی - پژوهشی پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن دانشگاه اصفهان برای شماره انگلیسی خود، مقالات محققان قرآنی به زبان انگلیسی را در محورهای ذیل می‌پذیرد: - مطالعات جدید در حوزه مباحث زبان شناختی قرآن - پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم و زبان‌شناسی - نقد و تحلیل آراء مستشرقان در حوزه مطالعات زبانی قرآن   شرایط پذیرش مقالات - علمی و پژوهشی بودن مقاله - رویکرد بین المللی مقاله و توجه به اهداف مجله در بین المللی سازی - عدم چاپ مقاله در مجلات داخلی یا خارجی - ارزیابی مقالات توسط داوران صورت پذیرفته و پذیرش نهایی منوط به تایید هیأت تحریریه نشریه ...

مطالعه بیشتر