نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمدرضا ابن الرسول دانشگاه اصفهان
حمید احمدیان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
امیر احمدنژاد عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
زهره اخوان مقدم معنا شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن - دانشکده تهران
پرویز آزادی زبان شناسی هیأت علمی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی
داود اسماعیلی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
حسین آقا حسینی دانشگاه اصفهان
عباس اقبالی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
فریده امینی پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه الزهرا س
قاسم بستانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
علی بنائیان اصفهانی دانشگاه قرآن و عترت
فاطمه بهرامی زبان شناسی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
احمد پاکتچی زبان شناسی دانشگاه امام صادق
اعظم پرچم اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات
شیرین پورابراهیم عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
زهرا جان نثاری لادانی دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، گروه انگلیسی
لیلا جمشیدی دانشگاه پبام نور نوراباد ممسنی
محمدرضا حاجی اسماعیلی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان
مهدی حبیب‌اللهی کاربردشناسی عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم
راضیه حجتی زاده اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
اعظم السادات حسینی دانشگاه اصفهان
سمیه حسنعلیان اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده زبان های خارجه گروه عربی
صحبت اله حسنوند دانشگاه اصفهان دانشکده اهل البیت(ع)
الهام خرمی زبان شناسی دانش آموخته دکتری دانشگاه قرآن و حدیث قم
مهدی خوشدونی معنا شناسی مدرس دانشگاه تهران و استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
ابوالفضل خوش منش زبان شناسی تهران خ شهید مطهری نبش مفتح دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
مائده خیوه زبان شناسی دانشگاه اصفهان، گروه علوم قرآن و حدیث
قاسم درزی پژوهشکده اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محسن دیمه کار گراب زبان شناسی
محمد رحیمی دانشگاه اصفهان
هادی رهنما استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور، مرکز قائن (خراسان جنوبی)
احسان رئیسی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
آفرین زارع دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز
احمد زارع زردینی علوم قرآن و حدیث - دانشکده الهیات - دانشگاه میبد
عبدالرضا زاهدی هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی0
محمد رضا ستوده نیا زبان شناسی دانشگاه اصفهان
سید ابوالفضل سجادی زبان شناسی خ شهید بهشتی دانشگاه اراک
محمد سلطانی رنانی دانشگاه اصفهان گروه علوم قرآن و حدیث
مرتضی سلمان نژاد معنا شناسی فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
نصرالله شاملی دانشگاه اصفهان
فاطمه شریعتی معنا شناسی
علی شریفی معنا شناسی هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی
رضا شکرانی زبانشناسی کلاسیک عربی عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه اصفهان
محمود شهبازی اراک دانشگاه اراک گروه زبان و ادبیات عربی
فاطمه صالحی دانش‌آموخته پسادکتری رشته زبان و ادبیات فارسی مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران- دانشگاه مک‌گیل
محمد حسن صانعی پور دانشگاه پیام نور
رحمان صحراگرد کاربردشناسی هیات علمی گروه زبـانهای خارجی وزبان شناسی دانشگاه شیراز
سارا طاهری زبان شناسی، معنا شناسی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهدی عابدی اصفهان
نادعلی عاشوری تلوکی گروه الهیات، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
فایضه علی عسگری زبان شناسی
سمیه عمادی اندانی دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه علوم قرآن و حدیث
فتحیه فتاحی زاده استاد دانشگاه الزهرا س
مصطفی فروتن تنها زبان شناسی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بیرجند
محسن قاسم پور زبان شناسی
زهرا قاسم نژاد دانشگاه شیراز دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قران و فقه
ثریا قطبی دانشگاه شاهد
عامر قیطوری دانشگاه رازی
سمیه کاظمی
عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا زبان شناسی گروه زبان شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
دکتر لسانی فشارکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سید مهدی لطفی اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم قرآن و حدیث
زهرا محققیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رئیسی محمد رضا زبان شناسی گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی
علی محمد میرجلیلی عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد
عباس مصلایی پور معنا شناسی هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
مهدی مطیع دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
داود معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشکده علوم وتحقیقات اسلامی گروه علوم قرآن وحدیث
صدیقه مهدوی کنی زبان شناسی هیات علمی دانشگاه امام صادق پردیس خواهران
فرهنگ مهروش زبان شناسی دانشگاه آزاد ، ازاد شهر
محمد مولوی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
داریوش نژاد انصاری زبان شناسی دانشگاه اصفهان
روح اله نصیری زبانشناسی کلاسیک عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
محمد علی همتی معنا شناسی هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز،
محبوبه همتیان دانشگاه اصفهان
شهرام همت زاده زبان شناسی استادیار زبان روسی دانشگاه شهید بهشتی