کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی
1. کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی

حیدر باقری اصل

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

چکیده
  شناخت مفردات قرآن در دستیابی به مقاصد الهی نقش اساسی در فهم آیات دارد . مشکل این مسئله آنجاست که گاهی برخی از واژه های قرآنی به سادگی قابل فهم نیستند تا داوری نمود که است. ازاین رو، « وحی » مقصود الهی را ...  بیشتر
پژوهشی در وجوه بیانی امثال قرآنی
2. پژوهشی در وجوه بیانی امثال قرآنی

منصوره زرکوب؛ مرضیه فلاح

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-37

چکیده
  امثال و حکم در هر ملّت و زبانی نشانۀ غنای فرهنگی آن هاست و عبارتند از جملاتی حکیمانه، ساده و پرمحتوا که مردم، آن ها را در محاورات خود به کار می برند . می توان گفت امثال، خلاصه ای از تجارب و افکار بعضی مردم ...  بیشتر
کارکردها و ویژگی های صنعت بلاغی تشبیه تمثیلی در قرآن کریم
3. کارکردها و ویژگی های صنعت بلاغی تشبیه تمثیلی در قرآن کریم

روح الله نصیری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-53

چکیده
  قرآن کریم دربرگیرنده نثری موزون، مسجع و مملو از مؤثرترین امثال و محکم ترین تشبیهات است. بهترین زبانی که می تواند معارف عقلی و مفاهیم معنوی را برای توده مردم تبیین کند، است. تمثیل از لحاظ ابراز مکنونات ...  بیشتر
کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم
4. کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم

محمود شهبازی؛ اصغر شهبازی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-68

چکیده
  ایجاز و گزیده گویی در سخن، از فنون بلاغیِ مهم در رساندن پیام و معنای مورد هدف گوینده است. این اسلوب بیانی از شیوایی و بلاغت سخن به شمار می آید. یکی از انواع این اسلوب، ایجازِ حذف است که در آن بخشی از روساخت ...  بیشتر
چند معنایی واژه «ید» در متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی
5. چند معنایی واژه «ید» در متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی

شیرین پورابراهیم

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-82

چکیده
  در متون دینی و ارتباط آن با استعاره و « ید » مقالۀ حاضر به بررسی چند معناییِ واژه مجازشناختی پرداخته است. بدین منظور عبارات استعاری موجود در زبان قرآن و ادعیه، بویژه صحیفه سجادیه که بر این واژه و کنش های ...  بیشتر
پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی
6. پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی

اعظم السادات حسینی؛ مهدی مطیع

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-108

چکیده
  قرآن کریم متنی چندلایه و سرشار از پیچیدگی های زبانی معنایی است . یکی از سطوح این کتاب نیز لایه الفاظ است. بررسی تاریخ علوم قرآنی، بیانگر تلاش های گسترده بشر به منظور کشف معانی الفاظ و ارتباط آن ها با یکدیگر ...  بیشتر