نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

قرآن کریم متنی چندلایه و سرشار از پیچیدگی های زبانی معنایی است . یکی از سطوح این کتاب نیز
لایه الفاظ است. بررسی تاریخ علوم قرآنی، بیانگر تلاش های گسترده بشر به منظور کشف معانی الفاظ و
ارتباط آن ها با یکدیگر است. یکی از علوم نوبنیاد که دانشمندان علوم قرآن نیز از آن بهره برده اند، علم
معناشناسی است. معناشناسی دانشی است که به کشف ساز و کار اجزاء تشکیل دهنده یک متن، به منظور
دستیابی به لایه های معنایی آن می پردازد و در این راستا، به همه عوامل مؤثر در تشکیل معنای متن توجه
م ینماید.
این نوشتار با رویکردی معناشناختی به آیات قرآن، به بررسی نمونه هایی از الفاظ این کتاب شریف، بر
اساس چارچوب های معناشناسی پرداخته و سعی در ارائه الگویی معناشناختی برای مطالعات قرآنی دارد؛
چرا که با این روش، عناصر و ابعاد گوناگونی که تشکیل دهنده معنای متن هستند، لحاظ می گردد و
معناشناس، قادر به ارائه لایه ای جدید از معانی الفاظ آیات شریفه کتاب تدوین خواهد بود . روش
پیشنهادی این نگارش، بررسی الفاظ قرآن، با دو نگاه جزئی نگر و کلی نگر است که در نگاه جزئی نگر،
تبارشناسی واژه و نیز ارتباط هم نشینی، جانشینی و سیاق آن مورد دقت قرار می گیرد، و در نگاه کلی نگر،
میدان، شبکه و نظام معنایی واژه بررسی می شود. مجموعه این عوامل، معرّف مؤلفه های معنایی واژه و
ارائه کننده معنای آن، از دیدگاه علم معناشناسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The proposal model to Proportionate Semantics Methods of

نویسندگان [English]

  • azam hoseini
  • mahdi motia

the university of Isfahan

چکیده [English]

Holy Quran has a multilayered text and is full of linguistic-semantic
complexities. One of the layers of this book is at word level. The study of
the history of Quranic sciences indicates the extensive human efforts to find
the meaning of words and their relations to each other.
One of the nascent sciences that scientists of Quranicstudies have
benefited fromis semantics. Semantics is a knowledge that works on
discovering the mechanisms of the component parts of a text in order to find
out its semantic layers and in this regard, takes note of all factors
contributing to the sense of the text.
This article, with a semantic approach to verses of Quran, has tried
to study some instances of words from this holy book, on the basis of
semantic frameworksand has attempted to present a semantic model for
Quranic studies since by this method, all the various elements and
dimensions that form the meaning of text are considered and the semanticist
is able to provide a new layer of meaning of words in the holy book.
The recommended method of this article, is the study of Quran, with
both micro and macro viewpoints that in micro viewpoint, genealogy of
word, syntagmatic and paradigmatic relations and context of that is noted,
and in macro viewpoint, semantic field, semantic network and semantic
systems of the word meaning is studied. The combination of these factors,
introduce semantic elements of the word and are indicative of its definition
from the viewpoint of semantics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Semantics
  • Semantic Component
  • semantic