نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

شناخت مفردات قرآن در دستیابی به مقاصد الهی نقش اساسی در فهم آیات دارد . مشکل این
مسئله آنجاست که گاهی برخی از واژه های قرآنی به سادگی قابل فهم نیستند تا داوری نمود که
است. ازاین رو، « وحی » مقصود الهی را از آن به دست آورده ایم. یکی از این واژه های قرآنی، واژه
حتی تعریف های متعدد اندیشمندان چیستی واژه وحی را روشن نکرده است، زیرا تعریف های
آنان اولاً، جامع و مانع نیستند؛ ثانیاً، ابهام چیستی وحی در قرآن را مرتفع نساخته اند؛ ثالثآً، گاه
متعارض یکدیگرند؛ رابعاً، قرآن این واژه را حدود 79 بار در مورد وحی پیامبران، الهام و امداد
انسان های عادی، راه یابی حیوانات و تقدیر جمادات به کار برده است و چیستی وحی در مورد
هرکدام آنها به طور کامل، وضوح ندارد و اندیشمندان به همه این موارد نپرداخته اند.
بنابراین، جای تحقیق در این زمینه، خالی مانده است و باید این خلأ علمی مرتفع شود . تحقیق
حاضر در صدد است این مشکل را با روش تقسیم منطقی حل نماید. این روش در یافتن مقصود
الهی از بسیاری از واژه های قرآنی به ویژه واژه وحی می تواند به کار رود و تعریف جامع و مانع و
نیز معنای منطبق با قرآن را از آن واژه ارائه نماید. ما توانمندی این روش را در معنایابی واژه های
قرآنی با مطالعۀ واژه وحی نشان خواهیم داد و این مهم ترین یافتۀ تحقیق محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application of Logical Division Method in Recognition

نویسنده [English]

  • haydar bagheri asl

Associate professor

چکیده [English]

Revelation is one of the Quranic important issues and most of subjects of
Quranic and theological sciences are related to our definition of revelation's
essence.
Although thinkers have presented numerous definitions for
revelation's essence, but their definitions firstly aren't comprehensive and
obstacle, secondly they haven't eliminated ambiguity of revelation's essence
in Quran, thirdly sometimes they are opposite with each other, fourthly
Quran has been used this word about 79 times in case of revelation of
prophets, inspiration and assistance of ordinary humans, animal's guidance
and destiny of inanimate and the revelation's essence isn't completely clear
about each one of them and thinkers haven't studied all of these cases.
Therefore it hasn't been performed any research in this scientific gap
and recent research wants to do such affair and intends to present
revelation's essence and its comprehensive and obstacle definition on the
strength of a scientific method and this is the important finding of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • definition
  • Revelation
  • Genesis
  • Legislating
  • Division Method