نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

قرآن کریم دربرگیرنده نثری موزون، مسجع و مملو از مؤثرترین امثال و محکم ترین تشبیهات است. بهترین زبانی که می تواند معارف عقلی و مفاهیم معنوی را برای توده مردم تبیین کند، است. تمثیل از لحاظ ابراز مکنونات و پرده برداری از حقایق، متخیل را در شکل حقیقت، « تمثیل » و پنداشته شده را بسان یقین عرضه می کند. تمثیل در دل ها چنان اثری دارد که وصف شیء به تنهایی آن اثر را ندارد، از همین رو یکی از شیوه های بیانی قرآن کریم، تمثیل است . پیام های اعتقادی و اخلاقی که در ورای تمثیل های قرآنی، گنجانده شده می تواند آدمی را به سوی زندگی سعادتمند رهنمون سازد. بیشتر تمثیل های قرآنی از نوع معقول به محسوس هستند، چراکه این نوع تشبیه با ایجاد مشابهت میان معنایی معقول با امری محسوس به خوبی واقعیات دور از ذهن را برای انسان مجسم کرده و به تصویر می کشد، و با این روش، راه ادراک بسیاری از مفاهیم دینی و عقلی را برای انسان آسان می کند و بیشترین میزان تأثیر را در نهاد او به جای می گذارد. در این مقاله تلاش شده تا پس از تعریف تشبیه و تمثیل و بیان کارکردهای آن، به مطالعه موردی برخی تمثیلات قرآنی پرداخته شده و ویژگی های تشبیهی آنها که عموماً نسبت بدان غفلت ورزیده می شود، با هدف فهم و درک بخشی از اعجاز بیانی قرآن کریم، مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functions and Features of Industry Rhetoric Simile Allegory

نویسنده [English]

  • Roohallah nasire

the University of Isfahan

چکیده [English]

Qoran involves a melodious and rhythmical prose and full of the most effective instances and the firmest comparisons. The best language which can explain intellectual culture and spiritual concepts to justify people is allegory. In terms of expressing hidden things and detecting facts, allegory represents imaginations in a supposed and fact form as certainty. Allegory has such an effect in the hearts that the description of the object doesn’t have that effect. Therefore, one of the explanatory methods for Qoran is allegory. Moral and ideological consequences included beyond Qoran allegories can direct human being towards a blissful life. The most Qoran allegories are in the reasonable to sensible form, since this kind of metaphor can depict realities far from mind for human and reflect it, creating reasonable inter-meaning similarity with a sensible thing and thereby facilitate the way of understanding many religious and intellectual concepts which human being are unable to understand these facts and hence have the most effect in human character. This article is to study ten known allegories using descriptive-analytic method and with the purpose of studying a part of Qoran explanatory miracles

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Rhetoric
  • Simile
  • Allegory
  • Quranic Allegories