نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

ایجاز و گزیده گویی در سخن، از فنون بلاغیِ مهم در رساندن پیام و معنای مورد هدف گوینده
است. این اسلوب بیانی از شیوایی و بلاغت سخن به شمار می آید. یکی از انواع این اسلوب،
ایجازِ حذف است که در آن بخشی از روساخت آیه حذف می شود . این حذف ممکن است
شامل حذف حرف، واژه یا در بخشی بزرگ تر، جمله یا جملاتی از آیات باشد . این اسلوب
اغراض بلاغی گوناگونی را دنبال نموده و در آفرینش زیبایی های لفظی و ظرافت های معنایی
نقشی شگرف ایفا می نماید.
در این مقاله ضمن بیان معنا و مفهوم ایجاز و اقسام آن، کارکردهای زیباشناختی این قسم از
ایجاز در شماری از آیات قرآن کریم، معرفی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Aesthetic Functions of Deletion

نویسندگان [English]

  • mahmood shahbazi 1
  • asghar shahbazi 2

1 the university of Arak

2 the university of Isfahan

چکیده [English]

Brevity or succinctness is an important rhetorical technique which is used in
conveying the meaning, intended by the speaker. This style in speech adds
to the comprehensiveness and inclusiveness of discourse.
One of these techniques is deletion in which some part of the surface
structure of a Quranic verse is deleted. This could be a morpheme, word or
phrases deletion that each follow a certain rhetoric purpose. Deletion plays a
great role in creating meaning based delicacies and speech decorations.
In this study a comprehensive definition of deletion and its different
types is provided. Moreover the aesthetic functions and applications of
deletion on some Quranic verses are also investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Aesthetic
  • Brevity
  • Deletion