مقاله علمی فارسی
بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن
1. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

چکیده
  ‏«قرّة العین» از جمله ترکیب‌هایی است که در ادبیات عربی به ویژه در منابع دینی مانند قرآن و حدیث ‏بسیار تکرار شده است. در زبان فارسی برای این ترکیب معادل‌هایی چون «خنکی چشم»، «روشنی چشم» ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن
2. جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن

محمد جانی پور؛ مهدی ایزدی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

چکیده
  جستجوی ریشه و نحوه ساخت برخی از واژگان غریب و کم کاربرد قرآن کریم، دغدغه‌ای است که در طول تاریخ اسلام ‏بسیاری از عالمان لغت و زبان‌شناسان را به خود مشغول داشته و باعث شده نظریه‌های متعددی در این خصوص ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏
3. حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏

مهدی لطفی؛ محمدرضا ستوده نیا

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

چکیده
  مفهوم تدبر در شبکه معنایی قرآن با برخی از مفاهیم قرآنی پیوند خورده است که از کنار هم قرار دادن ‏این مفاهیم، حوزه معنایی تدبر در قرآن شکل می‌گیرد. این حوزه معنایی در آیات مکی شامل مفاهیم؛ ‏قول، کتاب ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
صورت بندی‌های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم
4. صورت بندی‌های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم

محمدحسن صانعی پور؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-70

چکیده
  معتبرترین اطلاعات زبان شناختی نسبت به زبان عربی عصر نزول، از طریق قرآن کریم قابل دستیابی است. ‏لذا در مرحله نخست این پژوهش، مفردات قرآنی متعلق به حوزه معنایی «روابط زناشویی» گردآوری و ‏صورت ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نقد آرای عالمان لغت ذیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن
5. نقد آرای عالمان لغت ذیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن

علیرضا فخاری

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-92

چکیده
  ظرافتو حساسیت فهمِ متون مقدس بویژه در عصری که با زمان پیداییِ آنها فاصله زیادی وجوددارد، بر همگان روشن ‏است. از آنجایی که معنای کلمات به نسبت نوع حضور آنها در متنرقم می‌خورد، توجه دقیق به معانی کاربردی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نقش روایات امامیه در معادل‌گزینی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کریم
6. نقش روایات امامیه در معادل‌گزینی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

سید محمد رضا میرسید؛ محمدرضا حاج اسماعیلی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-118

چکیده
  در چند دهه اخیر در سایه انتشار شمار قابل توجهی از ترجمه‌های فارسی قرآن کریم، مقوله «نقد ترجمه‌های ‏قرآن» نیز به عنوان حوزه‌ای نوپا در پژوهش‌های علوم قرآنی شناخته ‌شده که انتشار شمار فزاینده ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم
7. نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم

احمد نهیرات؛ عباد محمدیان

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-137

چکیده
  از مباحث مهم زبان‌شناسی در زمینه معناشناسی، اصطلاح «چند معنایی» است که از گذشته تا به امروز، یکی از مباحث ‏مهم زبان‌شناسی بوده است. در این جستار، پدیده‌ چند معنایی از جهت دلالت‌های یک واژه بر ...  بیشتر