نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

در متون دینی و ارتباط آن با استعاره و « ید » مقالۀ حاضر به بررسی چند معناییِ واژه
مجازشناختی پرداخته است. بدین منظور عبارات استعاری موجود در زبان قرآن و ادعیه، بویژه
صحیفه سجادیه که بر این واژه و کنش های آن دلالت داشتند، جمع آوری و بررسی شده است تا
مشخص شود که چگونه می توان با اتکا به نظریۀ استعاره مفهومی و مجاز مفهومی، استعاره های
را تبیین کرد، و نیز اینکه تحلیل شناختیِ « دست » زبانی مذکور و روابط موجود در معانی واژه
چندمعنایی در زبان دینی، چه کمکی به درک مفاهیم متون دینی می کند.
برای تحلیل داده های مذکور، از اصول نظریۀ لیکاف و جانسون استفاده شد و مشخص گردید که
معانی واژه دست، ارتباطی مجازی، استعاری (جهتی و ساختاری) دارند و معنای اصلی، به دلیل
کاربردهای استعاری و مجاز مفهومی، دچار توسیع های معنایی، و در نتیجه چندمعنایی شده است.
هرچند تاکنون تحلیل های مختلفی در مورد چندمعنایی و فرایند چگونگی ایجاد آن ارائه شده
است، اما به نظر می رسد تحلیل شناختی، منسجم تر از تحلیل های پیشین می تواند به ارتباط معانی
یک کلمۀ چند معنا بپردازد و باعث درک بهتر و شفاف تر معانی انتزاعی دینی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Polysemy of Word "yæ d" (hand) in Religious Texts In

نویسنده [English]

  • shirin Pourebrahim

the University of

چکیده [English]

The present paper analyzes the polysemy of the word " yæ d" (hand) in two
religious texts and its relationship with cognitive metaphor and metonymy.
For this, the required linguistic metaphors were extracted from Qur'an and
Sahife Sajjadiyeh. The objective was to know how the polysemy of the
word "yæ d" and the relevant semantic relationships between these meanings
can be explained according to the Theory of Conceptual Metaphor and
metonymy.
Moreover, how conceptual analysis of polysemy of words can help the
readers in better understanding of the concepts in religious texts. The theory
of Lakoff and Johnson was used for the analysis of data. The research
findings exhibited that the meanings of the word "hand" have literal,
metaphorical (both structural and orientational), and metonymic
relationships in the religious language.
Moreover, because of metaphorical and metonymic uses, the main
meaning has undergone semantic extensions leading to polysemy. Although
there are different analyses on the polysemy and the way this process
occurs, it seems that a cognitive approach dealing with the meaning
relationships of a polysemous word functions more coherently than other
approaches. The readers’ awareness of such meaning relations can develop
their understanding of the texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polysemy
  • Meaning Extension
  • Cognitive Semantics
  • the