نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه پیام نور مرکز فارسان

چکیده

امثال و حکم در هر ملّت و زبانی نشانۀ غنای فرهنگی آن هاست و عبارتند از جملاتی حکیمانه،
ساده و پرمحتوا که مردم، آن ها را در محاورات خود به کار می برند . می توان گفت امثال،
خلاصه ای از تجارب و افکار بعضی مردم و یا حکماست که تأثیراتی بس شگرف در اذهان بشر
به جای می گذارند.
قرآن کریم نیز که برای هدایت و ارشاد انسان ها نازل شده، به قصد تقریب امور ذهنی و غیبی و
عقلی به اذهان مردم، از امثال بهره برده است، زیرا استفاده و بکارگیری امثال فهم مسائل مشکل
را برای همگان میسر می گرداند. همچنین خاطر را لذّت و طبع را مسرّت می بخشند.
در این مقاله تلاش شده تا به طور اخص، وجوه بیانی امثال قرآنی بررسی گردد. از جمله نتایج
این بررسی، کثرت وجوه بیانی تشبیه و کنایه در امثال مکی نسبت به امثال مدنی است، همانگونه
که دیگر وجوه بیانی همانند استعاره در امثال مدنی بیشتر از امثال مکی می باشد . این موارد،
معلول علل متعددی می باشند که در مقاله حاضر بدان پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research on Expressive Aspects in Quranic Examples

نویسندگان [English]

  • mansooreh zarkoob 1
  • marziyeh falah 2

1 the University of Isfahan.

2 the University of Payamenoor Farsan

چکیده [English]

Words of wisdom and examples among any nations and languages are the
signs of their cultural richness. They are wise sentences, simple but rich in
content, that people use in their daily conversations. We can state that
examples are the concise collections of people's thoughts and experiences
that have great effects on human beings.
In the same line as Quran has been sent to guide man both in relation
to mental, hidden and rationed issues, Quran has gained great benefit from
examples. This is because man can solve his problems through using the
available examples. Moreover they can create recreation and entertainment
in people's lives.
In this article, first the short definition of examples has been given
then its importance has been emphasized and after that the effort have been
made to distinguish and classify between Meccan examples and Medina's
ones that can be considered as one of the major classification among issues
being classified in Quran. Of course the points that mostly refer to topics
and rhetoric have been studied than through tables they have been
contrasted.
Among the findings one can refer to the greatness of the numbers of
example in Mecca rather than in medina. The second important finding is
the more excessive numbers of similes than metaphors. The third important
finding is the rhetoric that are certainly the certainly the primary interest in
this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Example
  • Quranic Examples
  • Expressive Aspects
  • Allegory