مقاله علمی فارسی
برابریابی فارسی«إنّ» در ابتدای آیات قرآن کریم بر پایة دستور زبان زایشی ـ گشتاری
1. برابریابی فارسی«إنّ» در ابتدای آیات قرآن کریم بر پایة دستور زبان زایشی ـ گشتاری

رضا شکرانی؛ محسن توکلی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

چکیده
  فهم معانی دستوری واژگان قرآن بر اساس نحو سنّتی عربی دارای کاستی‌هایی است که زبان شناسی جدید با رویکرد علمی به زبان، برخی از این کاستی‌ها را جبران می‌نماید. در زبان‌شناسی جدید مکاتب متعددی وجود دارد. ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نگاهی به پیام‌های اقناعی قرآن کریم
2. نگاهی به پیام‌های اقناعی قرآن کریم

سید محمد میردامادی؛ ابراهیم کاملی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-38

چکیده
  انسان وقتی پیامی از منبعی دریافت می‌کند، برای پذیرش آن باید پیام را ارزیابی کند. او برای ارزیابی پیام، اصولی را به کار می‌گیرد. این اصول در علم ارتباطات با نام «اصول تجزیه و تحلیل پیام» مطرح است. ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
قرآن و تأثیرگذاری‌های مختلف آن بر نحو عربی
3. قرآن و تأثیرگذاری‌های مختلف آن بر نحو عربی

قاسم بستانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-60

چکیده
  قرآن کریم بنا بر جایگاه ویژه‌ای که نزد مسلمانان داشته و دارد، از همان ابتدا موجب ظهور علوم و فنون بسیاری نزد مسلمانان گشت. یکی از قدیمی‌ترین علومی که از سویی، برای صیانت از قرآن و از سویی دیگر، تحت تأثیر ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
راهکارهای ارتقاء مدیریت مصرف از دیدگاه قرآن و روایات
4. راهکارهای ارتقاء مدیریت مصرف از دیدگاه قرآن و روایات

حسین خاکپور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-78

چکیده
  از نظر قرآن و روایات، «مصرف» اگر با واژه‌هایی چون پارسایی، انفاق، عمل صالح و ... همراه گردد، می‌تواند انسان را به تعالی برساند، اما باید توجه داشت آن چه برای «مصرف» در اختیار انسان‌ها قرار ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تحلیل اجتماعی بحران‌های اقتصادی از دیدگاه مقریزی و تطبیق آن با آیات قرآن کریم
5. تحلیل اجتماعی بحران‌های اقتصادی از دیدگاه مقریزی و تطبیق آن با آیات قرآن کریم

غلامعلی دهقی؛ فاطمه مدبر

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 79-94

چکیده
  جامعه شناسی تاریخی همواره شاه راهی برای کشف قانون‌مندی‌های اجتماعی بوده که خدمات کاربردی مهمی را در اختیار جامعه قرار می‌دهد. بررسی‌های اقتصادی نیز، دانشی اجتماعی است که یکی از موضوع‌های محوری آن، ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب
6. معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب

سید ابوالفضل سجادی؛ مهدی آشناور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-110

چکیده
  قرآن کریم «تبیاناً لکلِّ شئ» است و به همه علوم و فنون به شکل موجز و مختصر اشاره نموده است. یکی از مباحثی مهمی که در این کتاب آسمانی وجود دارد، مباحث مربوط به علم جنین شناسی است که قرآن کریم با ظرافت ...  بیشتر