مقاله علمی انگلیسی
بررسی و نقد دیدگاه گابریل ساوما درباره ی آیه ی «وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَه...»
1. بررسی و نقد دیدگاه گابریل ساوما درباره ی آیه ی «وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَه...»

محمد علی همتی؛ محمدکاظم شاکر؛ مهدی عبداللهی پور

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2020.121235.1499

چکیده
  ----  بیشتر