نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

زهره

اخوان مقدم

دانشیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن

https://publons.com/researcher/4366583/zohreh-akhavanmoghadam/

پرویز

آزادی

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

داود

اسماعیلی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

عباس

اقبالی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

 

فریده

امینی

سایر

دانشگاه الزهرا (س)

 

علی

بنائیان اصفهانی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

فاطمه

بهرامی

استادیار

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

شیرین

پورابراهیم

سایر

دانشگاه پیام نور

 

مهدی

حبیب‌اللهی

استادیار

دانشگاه باقرالعلوم

 

صحبت اله

حسنوند

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

الهام

خرمی

سایر

دانشگاه قرآن و حدیث قم

 

مائده

خیوه

مربی

دانشگاه اصفهان

 

قاسم

درزی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

محمد

رحیمی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

هادی

رهنما

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

آفرین

زارع

دانشیار

دانشگاه شیراز

 

احمد

زارع زردینی

استادیار

دانشگاه میبد

 

محمد رضا

ستوده نیا

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

محمد

سلطانی رنانی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

مرتضی

سلمان نژاد

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمود

شهبازی

 

دانشگاه اراک

https://publons.com/researcher/1309753/mahmoud-shahbazi/

مهدی

عابدی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

نادعلی

عاشوری تلوکی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

https://publons.com/researcher/1280551/maede-ashouri-talouki/

سمیه

عمادی اندانی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

فتحیه

فتاحی زاده

استاد

استاد دانشگاه الزهرا س

https://publons.com/researcher/3331721/fathiyeh-fattahizadeh/

زهرا

قاسم نژاد

 

دانشگاه شیراز

 

عامر

قیطوری

دانشیار

دانشگاه رازی

https://publons.com/researcher/4431925/amer-gheitury/

 

لسانی فشارکی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

 

محمد رضا

رئیسی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

عباس

مصلایی پور

دانشیار

دانشگاه امام صادق(ع)

 

مهدی

مطیع

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

صدیقه

مهدوی کنی

استادیار

دانشگاه امام صادق

 

روح اله

نصیری

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

شهرام

همت زاده

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی