نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

زهره

اخوان مقدم

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

پرویز

آزادی

استادیار

هیأت علمی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی

داود

اسماعیلی

استادیار

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

عباس

اقبالی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

فریده

امینی

سایر

پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه الزهرا س

قاسم

بستانی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

علی

بنائیان اصفهانی

دانشیار

دانشگاه  قرآن و عترت

فاطمه

بهرامی

استادیار

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

اعظم

پرچم

دانشیار

اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات

شیرین

پورابراهیم

سایر

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

محمدرضا

حاجی اسماعیلی

دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان

مهدی

حبیب‌اللهی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم

سید علیرضا

حجازی

استادیار

هیأت علمی/ دانشگاه قم

سمیه

حسنعلیان

 

اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده زبان های خارجه گروه عربی

صحبت اله

حسنوند

 

دانشگاه اصفهان  دانشکده اهل البیت(ع)

الهام

خرمی

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه قرآن و حدیث قم

مائده

خیوه

مربی

دانشگاه اصفهان، گروه علوم قرآن و حدیث

قاسم

درزی

استادیار

پژوهشکده اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمد

رحیمی

استادیار

دانشگاه اصفهان

هادی

رهنما

استادیار

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور، مرکز قائن (خراسان جنوبی)

آفرین

زارع

دانشیار

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

احمد

زارع زردینی

استادیار

علوم قرآن و حدیث - دانشکده الهیات - دانشگاه میبد

محمد رضا

ستوده نیا

دانشیار

دانشگاه اصفهان

سید ابوالفضل

سجادی

دانشیار

خ شهید بهشتی دانشگاه اراک

محمد

سلطانی رنانی

استادیار

دانشگاه اصفهان گروه علوم قرآن و حدیث

مرتضی

سلمان نژاد

سایر

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی

محمود

شهبازی

 

اراک دانشگاه اراک گروه زبان و ادبیات عربی

مهدی

عابدی

سایر

اصفهان

نادعلی

عاشوری تلوکی

دانشیار

گروه الهیات، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

فایضه

علی عسگری

سایر

 

سمیه

عمادی اندانی

سایر

دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه علوم قرآن و حدیث

فتحیه

فتاحی زاده

استاد

استاد دانشگاه الزهرا س

زهرا

قاسم نژاد

 

دانشگاه شیراز دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قران و فقه

عامر

قیطوری

دانشیار

دانشگاه رازی

سمیه

کاظمی

   

عالیه

کردزعفرانلوکامبوزیا

دانشیار

گروه زبان شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

دکتر

لسانی فشارکی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سید مهدی

لطفی

 

اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم قرآن و حدیث

زهرا

محققیان

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رئیسی

محمد رضا

استادیار

گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی

عباس

مصلایی پور

دانشیار

هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

مهدی

مطیع

دانشیار

دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات- گروه علوم قرآن و حدیث

صدیقه

مهدوی کنی

استادیار

هیات علمی دانشگاه امام صادق پردیس خواهران

محمد

مولوی

دانشیار

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

علی محمد

میرجلیلی

دانشیار

عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد

روح اله

نصیری

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

شهرام

همت زاده

استادیار

استادیار زبان روسی دانشگاه شهید بهشتی

محمد علی

همتی

استادیار

هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز،