نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

محمدرضا

ابن الرسول

استادیار

دانشگاه اصفهان

امیر

احمدنژاد

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

زهره

اخوان مقدم

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

پرویز

آزادی

استادیار

هیأت علمی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی

حسین

آقا حسینی

استاد

دانشگاه اصفهان

عباس

اقبالی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

قاسم

بستانی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

فاطمه

بهرامی

استادیار

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

اعظم

پرچم

دانشیار

اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات

شیرین

پورابراهیم

سایر

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

محمدرضا

حاجی اسماعیلی

استاد

دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان

مهدی

حبیب‌اللهی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم

سمیه

حسنعلیان

 

اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده زبان های خارجه گروه عربی

صحبت اله

حسنوند

 

دانشگاه اصفهان  دانشکده اهل البیت(ع)

قاسم

درزی

استادیار

پژوهشکده اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

احسان

رئیسی

استادیار

هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

آفرین

زارع

دانشیار

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

محمد رضا

ستوده نیا

دانشیار

دانشگاه اصفهان

سید ابوالفضل

سجادی

دانشیار

دانشگاه اراک

محمد

سلطانی رنانی

استادیار

دانشگاه اصفهان گروه علوم قرآن و حدیث

علی

شریفی

استادیار

هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

رضا

شکرانی

دانشیار

عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه اصفهان

محمود

شهبازی

 

اراک دانشگاه اراک گروه زبان و ادبیات عربی

محمد حسن

صانعی پور

دانشیار

دانشگاه پیام نور

رحمان

صحراگرد

استاد

هیات علمی گروه زبـانهای خارجی وزبان شناسی دانشگاه شیراز

سمیه

عمادی اندانی

سایر

دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه علوم قرآن و حدیث

فتحیه

فتاحی زاده

استاد

استاد دانشگاه الزهرا س

مصطفی

فروتن تنها

استادیار

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بیرجند

زهرا

قاسم نژاد

 

دانشگاه شیراز دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قران و فقه

سمیه

کاظمی

   

دکتر

لسانی فشارکی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا

محققیان

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مهدی

مطیع

دانشیار

دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات- گروه علوم قرآن و حدیث

فرهنگ

مهروش

استادیار

دانشگاه آزاد ، ازاد شهر

روح اله

نصیری

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

محبوبه

همتیان

استادیار

دانشگاه اصفهان