نویسنده = افراشی، آزیتا
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/nrgs.2018.107728.1191

فریده امینی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ آزیتا افراشی