نویسنده = خسروی، کبری
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44

10.22108/nrgs.2018.107558.1192

فهیمه قربانی؛ کبری خسروی؛ علی نظری