نویسنده = حسینی، اعظم السادات
تعداد مقالات: 1
1. پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-108

اعظم السادات حسینی؛ مهدی مطیع