نویسنده = فلاح، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در وجوه بیانی امثال قرآنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-37

منصوره زرکوب؛ مرضیه فلاح