تحلیل گفتمان بشارت در قرآن
1. تحلیل گفتمان بشارت در قرآن

ابراهیم نامداری؛ زهراء عبادی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 219-238

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85819

چکیده
  امروزه شناخت قرآن در قالبی روشمند توجه بسیاری از مفسران و قرآن‌پژوهان را به خود جلب کرده است. ازجمله علومی که در راستای دستیابی به این هدف مقدس به کار گرفته شده‌اند، واژه‌شناسی، کاربردشناسی و معنا‌شناسی ...  بیشتر