نویسنده = بنائیان اصفهانی، علی
تعداد مقالات: 2
1. میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-102

10.22108/nrgs.2017.85747

نصرا... شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی؛ فائزه پسندی


2. کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

فائزه پسندی؛ محمد حسین رسول نیا؛ علی بنائیان اصفهانی