نویسنده = زارع، ساجد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-32

10.22108/nrgs.2016.21124

حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی؛ حسن علی ‌یاری؛ ساجد زارع