نویسنده = بستانی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-58

قاسم بستانی


2. قرآن و تأثیرگذاری‌های مختلف آن بر نحو عربی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-60

قاسم بستانی