نویسنده = شهبازی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-127

محمود شهبازی؛ زهرا ذوالفقاری


2. کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-68

محمود شهبازی؛ اصغر شهبازی