انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی
1. انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی

شیرین پورابراهیم

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 177-188

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21529

چکیده
  تفاوت نظریه‌های سنتی و نظریة معنی‌شناسی شناختی در مطالعة انسان‌انگاری اشیاء و پدیده‌ها این است که در نظریه‌های سنتی این فرایند، فرایندی زبانی و در نظریه‌های شناختی، فرایندی مفهومی و زیرمجموعة استعاره‌های ...  بیشتر
صورت بندی‌های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم
2. صورت بندی‌های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم

محمدحسن صانعی پور؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 55-70

چکیده
  معتبرترین اطلاعات زبان شناختی نسبت به زبان عربی عصر نزول، از طریق قرآن کریم قابل دستیابی است. ‏لذا در مرحله نخست این پژوهش، مفردات قرآنی متعلق به حوزه معنایی «روابط زناشویی» گردآوری و ‏صورت ...  بیشتر