نویسنده = عباسی نیا، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط بینامتنی علم الهی در قرآن کریم و صحیفۀ سجادیه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-136

10.22108/nrgs.2020.121827.1512

صالح سعیدی ابواسحقی؛ سعید عباسی نیا؛ هادی رزاقی