تحلیل روابط بینامتنی علم الهی در قرآن کریم و صحیفۀ سجادیه
1. تحلیل روابط بینامتنی علم الهی در قرآن کریم و صحیفۀ سجادیه

صالح سعیدی ابواسحقی؛ سعید عباسی نیا؛ هادی رزاقی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2020.121827.1512

چکیده
  یکی از رویکردهای مهمی که نگرش نوینی را در افق مطالعات علوم انسانی و دینی فراهم آورده، پژوهش‌های بینامتنی است. بازآفرینی متون، حاصل رویکرد ادبی - زبانی به متن غایب و متن حاضر است. این نوع نگرش، متونی را ...  بیشتر