اصطلاح‌شناسی الوهیت هوای نفس در آیات 43 فرقان و 23 جاثیه
1. اصطلاح‌شناسی الوهیت هوای نفس در آیات 43 فرقان و 23 جاثیه

فتح الله نجارزادگان؛ فاطمه نجارزادگان؛ مریم اقبالیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.117451.1425

چکیده
  قرآن کریم سه نقش «مسوّل»، «مطاع و متبوع» و «الوهیت» را برای نفس بر می‌شمرد که خطرناک‌ترین آنها، نقش سوم - در آیات 43 سوره فرقان و 23 سوره جاثیه - است و از آن به شرک الوهی تعبیر می‌شود. این ...  بیشتر