پژوهش ریشه‌شناسانۀ واژۀ ربّانیّون در قرآن‌ کریم
1. پژوهش ریشه‌شناسانۀ واژۀ ربّانیّون در قرآن‌ کریم

حمیدرضا صراف

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 87-102

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2020.116764.1410

چکیده
  واژۀ ربّانیون در قرآن ‌کریم ازجمله واژگانی است که تحلیل‌های متنوع و گوناگونی دربارۀ معنا و ساختار لفظی آن صورت‌ گرفته است. نظر مشهور مفسران و لغت‌پژوهان، این‌ واژه را از ریشة «ربّ» به معنای مالک ...  بیشتر