نویسنده = موسوی بفروئی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شناختی استعاره‌های حوزة مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-48

10.22108/nrgs.2019.115726.1395

راضیه نظری؛ سید محمد موسوی بفروئی