بررسی شناختی استعاره‌های حوزة مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم
1. بررسی شناختی استعاره‌های حوزة مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم

راضیه نظری؛ سید محمد موسوی بفروئی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 33-48

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.115726.1395

چکیده
  استعاره‌های مفهومی در زبان‌شناسی شناختی ریشه دارند. کارکرد این نوع استعاره‌ها، برجسته‌سازی مفاهیم انتزاعی و معانی پنهان آنها با استفاده از شگرد مؤلفه‌سازی است. زمان ازجمله مفاهیم انتزاعی پرکاربرد ...  بیشتر