بازشناسی مفهوم «کظم» در سیاق آیات قرآن کریم
1. بازشناسی مفهوم «کظم» در سیاق آیات قرآن کریم

ابوالفضل خوش منش؛ فرهاد احمدی آشتیانی؛ محمدحسن حیدری

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.114597.1371

چکیده
  در کتاب‌های لغت سه معنای محوری «فروخوردن خشم یا اندوه»، «امساک و جمع‌کردن» و «ضبط و حبس کردن در باطن برای آشکارنشدن» برای مادة «کظم» ارائه شده است؛ به‌صورتی که معانی تمام استعمالات ...  بیشتر