تحلیل گفتگوی حضرت موسی و فرعون در سایۀ مربع ایدئولوژیک ون دایک
1. تحلیل گفتگوی حضرت موسی و فرعون در سایۀ مربع ایدئولوژیک ون دایک

احمد پاشازانوس؛ معصومه رحیمی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.115440.1390

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان رویکردی جدید از تحلیل گفتمان، روشی است که در کشف جهان‏بینی گفته‏ پرداز اهمیت بالایی دارد. تئون ون دایک از نظریه‏ پردازان برجسته‏ ی حوزه‏ ی تحلیل گفتمان انتقادی با ...  بیشتر