بررسی ساختار گذرایی سورة یوسف براساس دستور نقشی - نظام‌مند هلیدی
1. بررسی ساختار گذرایی سورة یوسف براساس دستور نقشی - نظام‌مند هلیدی

حدیث کرمانی؛ عامر قیطوری؛ کورش صابری

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.115628.1393

چکیده
  دستور نقش‌گرایی هلیدی بر اهمّیت نقش و معنا تأکید می‌ورزد و زبان را با توجه به نقش آن در تعاملات اجتماعی بررسی می‌کند. در پژوهش حاضر، ساختارِ گذرایی سورة یوسف از منظر فرانقشِ تجربی با توجه به دستور نقشی ...  بیشتر