نویسنده = کریمی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. --

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-92

10.22108/nrgs.2019.118555.1443

محمود کریمی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


2. بازخوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ الرِّبا» تحلیلی سه سطحی مبتنی بر زبان‌شناسی نقشگرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2016.21123

محمود کریمی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد