معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی
1. معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی

مصطفی عباسی مقدم؛ محمد فلاح مرقی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85871

چکیده
  قرآن کریم تکیه‌گاه نخست مباحث تربیت و تبلیغ است که در کنار حکمت، برهان و موعظۀ حسنه، اتخاذ روش جدال به نیکوترین وجه را به پیامبر و مؤمنان دستور داده است. در این مقاله تلاش شده است مفهوم و معیارهای جدال ...  بیشتر