گونه‌شناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی (مطالعۀ موردی سوره بقره)
1. گونه‌شناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی (مطالعۀ موردی سوره بقره)

احمد زارع ردینی؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ میثم خلیلی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 73-94

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.112167.1303

چکیده
  یکی از مباحث جدید قرآن‌شناسی، مطالعۀ الگوهای گفته‌پردازی در زبان (بیان) قرآن کریم است. بررسی این موضوع از زوایای مختلف امکان‌پذیر است؛ یکی از آنها بازخوانی کوشش‌های مرتبط با این موضوع در میان متقدمان ...  بیشتر