تحلیل معنایی اوصاف الهی در جزء‌های 28 تا 30 قرآن کریم با تکیه بر مدل معنایی لیبر و نقد این نظریه
1. تحلیل معنایی اوصاف الهی در جزء‌های 28 تا 30 قرآن کریم با تکیه بر مدل معنایی لیبر و نقد این نظریه

سپیده عبدالکریمی؛ ایمانه صیاد

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 153-176

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2020.117457.1427

چکیده
  در این مقاله، 51 صفت خداوند در جزء‌های 28 تا 30 قرآن کریم براساس نظریة لیبر، تحلیل معنایی شده‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های معنایی صفات واژگانی ایجابی خداوند در جزء‌های یادشده براساس مدل معنایی ...  بیشتر
بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید
2. بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میردهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.112034.1299

چکیده
  پژوهش حاضر، استعاره‌های شیئی را از جزء بیست و ششم (ابتدای سوره احقاف) تا جزء سی‌ام قرآن مجید تحلیل کرده است. هدف اصلی پژوهش، تعیین مهم‌ترین حوزه‌های مقصد در استعاره‌های مفهومی شیءبنیاد و تبیین‌شناختی ...  بیشتر