مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی
1. مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 155-170

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.111521.1289

چکیده
  طبق آیات مبارکۀ قرآن، یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای دوزخیان، تناول از گیاهی با نام «زقوم» است. از ویژگی‌های این گیاه، ایجاد حرارت و عطش در بدن گنهکاران است و تشبیه ثمرۀ آن به «سر شیاطین»، ...  بیشتر