واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن
1. واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

عباس اقبالی؛ مریم نیک فخر

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 187-198

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85860

چکیده
  «وصف» به‌مثابة ابزار پردازش سخن و بهترین وسیلة تصویر هنری، زمینه­ساز بسیاری از آرایه‌های ادبی مانند تشبیه، مجاز و استعاره است. در آفرینش اغراض ادبی ازجمله: مدح، رثاء و غزل نقش‌آفرین بوده است ...  بیشتر