نویسنده = نیک فخر، مریم
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-198

10.22108/nrgs.2017.85860

عباس اقبالی؛ مریم نیک فخر