بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم
1. بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم

بتول مشکین فام؛ اعظم دهقانی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.110494.1250

چکیده
  معناشناسی شناختی معنا را با تکیه بر شناخت یعنی پردازش اطلاعات در مغز انسان بررسی می‌کند. در معناشناسی شناختی تمام مفاهیم زبانی مقوله‌بندی می‌شوند. یکی از مباحث مهم زبانی که با تکیه بر معناشناسی شناختی ...  بیشتر