ارزیابی شگردهای ترجمۀ طاهره صفارزاده برپایۀ عوامل تحریف متن آنتوان برمن مطالعۀ موردی: سوره مبارکه نساء
1. ارزیابی شگردهای ترجمۀ طاهره صفارزاده برپایۀ عوامل تحریف متن آنتوان برمن مطالعۀ موردی: سوره مبارکه نساء

فرشته افضلی؛ حمید ثنائی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 137-152

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2020.122906.1523

چکیده
  آنتوان برمن، سیستم تحریف متن را هرگونه حذف، اضافه، تغییر در سبک نویسنده، تغییر ساختار زبان، اطناب کلام و حتی تغییر در نقطه‌گذاری و پاراگراف‌بندی می‌داند. سی‌وسه آیه از آیات‌الاحکام در سوره مبارکۀ ...  بیشتر