چالش‌ها و راهکارهای برگردان «کم» خبری در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم
1. چالش‌ها و راهکارهای برگردان «کم» خبری در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

زهرا اسماعیلی؛ علی صابری

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.109563.1216

چکیده
  ترجمۀ قرآن کریم از این دیدگاه که کتاب فرستاده‌شدۀ خداوند و شامل احکام و دستورات الهی، هدایت بشر و معجزه پیامبر اسلام به شمار می‌رود، توجه بسیاری از مترجمان و اندیشمندان را به خود جلب کرده است. ازآن‌جایی ...  بیشتر