جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)
1. جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)

حسین تک تبار فیروزجائی؛ مهدی ناصری؛ صحبت اله حسنوند

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.109516.1214

چکیده
  حذف جواب شرط، یکی از وجوه ژرف‌ساخت‌های آیات است. شناسایی جواب شرط و در نظر گرفتن تقدیر مناسب برای آن، مسئلۀ مهمی است که اگر مترجم بدان توجه داشته باشد، فهم صحیح و مناسب‌تری از کلام خداوند دارد و آن را ...  بیشتر