معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی
1. معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

فاطمه گلی ملک‌آبادی؛ محمد ، خاقانی؛ رضا شکرانی ،

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 59-76

چکیده
  چکیده معناشناسی «بین» در قرآن بر اساس روابط همنشینی و جانشینی معناشناسی واژگان قرآن از مهمترین ضرورت ها و رسالتی بر دوش پژوهشگران زبان عربی است، که برای درک و فهم قرآن، لازم و ضروری است، گرچه خرد ...  بیشتر