سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی
1. سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی

پرویز آزادی؛ سهیلا نیکخواه

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.108221.1209

چکیده
  سبک‌شناسی شاخه‌ای از علم زبان‌شناسی است که کاربرد عمدۀ آن در جنبۀ ادبی متون است. تغییر سبک یکی از ویژگی‌های برجسته در قرآن کریم است. از سبک‌شناسی چون ابزاری برای فهم ساختار و سبک قرآن استفاده می‌شود. ...  بیشتر