قالب‌های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمۀ آنها بر پایۀ نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور
1. قالب‌های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمۀ آنها بر پایۀ نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور

مریم بخشی؛ محمدرضا اسلامی؛ حسرت اومویی میلان؛ محمد پاشایی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2020.120185.1479

چکیده
  علم معناشناسی در پی یافتن معنا، ارتباط عمیقی با علم ترجمه دارد و یکی از روش‌های بررسی و نقد ترجمه است. مقالۀ حاضر در چهارچوب نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور، تلاشی است برای بررسی قالب‌های معنایی ...  بیشتر