مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی
1. مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی

فریده امینی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ آزیتا افراشی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.107728.1191

چکیده
  مطالعۀ استعاره در رویکردِ معناشناختی جایگاه ویژه‌ای دارد. استعاره عنصر بنیادین در مقوله‌بندی و درک انسان از جهان خارج و از ساز و کارهای اصلی فرایند تفکر است که در درک مفاهیم انتزاعی نقش مهمی دارد. استعاره‌های ...  بیشتر